CƠ CẤU CỔ ĐÔNG GP INVEST

Cơ cấu cố đông  Số lượng cổ đông Tỷ lệ vốn góp 
Cổ đông pháp nhân  07  28,82% 
Cổ đông thể nhân trong nước  74  50,05% 
Cổ đông thể nhân nước ngoài  21% 
Cổ phiếu quỹ    0,13% 
TỔNG CỘNG  90  100% 

Báo cáo tài chính thường niên

 

Xem thêm 

Thông báo mời họp

 

Xem thêm 

Tin tức đại hội cổ đông

 

Xem thêm