Ban lãnh đạo công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN QUỐC HIỆP

Chủ tịch HĐQT

Ông TRẦN VĂN TÁ

Phó chủ tịch HĐQT

Ông PHẠM THANH LONG

Thành viên HĐQT

Ông PHAN KẾ ĐẠT

Thành viên HĐQT

Ông HOÀNG ANH XUÂN

Thành viên HĐQT

Ông ĐỖ QUANG TRUNG

Thành viên HĐQT

Ông LÊ MIÊN THỤY

Thành viên HĐQT

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Ông NGUYỄN QUỐC HIỆP

Tổng giám đốc

Ông TRẦN VĂN CẢNH

Phó Tổng giám đốc phụ trách chuẩn bị đầu tư

Ông NGUYỄN TRÍ DŨNG

Phó Tổng giám đốc phụ trách chiến lược thị trường

Bà HOÀNG THỊ ANH THƯ

Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG

Phó Tổng giám đốc phụ trách xây lắp

Sơ đồ tổ chức