Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  2022.

Thời gian14 giờ 15 phút, thứ 4 ngày 08 tháng 06 năm 2022
Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP.INVEST) xin trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

  1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ( Bấm vào đây để tải)
  2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ( Bấm vào đây để tải)

   Trân trọng !