Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc giải phóng mặt bằng tại Việt Trì

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc giải phóng mặt bằng tại Việt Trì  ...